Stručné informácie o tom, čo sme už na hrade spravili.

Počas nášho pôsobenia na hrade od roku 1997 (od roku 2000 ako Združenie RONDEL) sme urobili na hrade kus práce, ktorý niekedy nie je ani vidieť. Preto vám chceme na týchto stránkach prezentovať výber tých najdôležitejších momentov našej činnosti pri záchrane hradu.

Najprv stručne v bodoch zhrnieme, čo sme ktorý rok spravili:

Rok 1997

 • archeologický výskum prístavby II. vstupnej brány
 • Rok 1998

 • archeologický zisťovací výskum v 1. bašte
 • Rok 1999

 • archeologický zisťovací výskum v 2. bašte s jej zameraním
 • zahájenie pravidelných brigád na odstraňovanie náletovej vegetácie, ktoré trvajú doteraz
 • Rok 2000

 • pokračovanie v čistení hradu od náletovej vegetácie
 • Rok 2001

 • propagačná kultúrna akcia
 • Osadenie provizórnej strechy na II. vstupnej bráne
 • Rok 2002

 • začatie rekonštrukcie II. vstupnej brány v spolupráci s Čabradským Vrbovkom (domurovanie chýbajúcich častí muriva brány a časti štítovej hradby)
 • zhotovenie krovu na II. vstupnej bráne a jeho čiastočné zakrytie Cembritom (podľa pokynov KPÚ v B. Bystrici)
 • Rok 2003

 • konzervácia muriva priľahlých hradieb pri vstupnej bráne, kresanie kamenných kvádrov do nároží v rámci experimentu s opracovaním kameňa
 • Dokončenie zakrytia strechy Cembritom
 • Rok 2004

 • v spolupráci s Čabradským Vrbovkom sa zakonzervovala a zrekonštruovala prístavba II. vstupnej brány a úprava terénu v jej okolí, odvodnenie okolia brány
 • zamurovala sa drevená zárubňa do miestnosti nad prejazdom brány a opravili interiérové murivá miestnosti
 • Rok 2005

 • vyčistenie posledných najviac zarastených neprechodných častí hradu
 • práca v archívoch a objav predchodcu hradu Čabraď
 • Rok 2006

 • vyčistenie interiéru miestnosti II. vstupnej brány od sutiny a prieskum pôvodnej podlahy, jej dokumentácia
 • osadenie drevených dažďových žľabov na strechu (v lete nám vandali rozbili strešnú krytinu, následne víchrica dokonala dielo skazy)
 • Rok 2007

 • prestavba krovu spojená s kompletnou výmenou krytiny za odolnejšiu
 • ochrana pôvodnej tehlovej podlahy brány
 • osadenie drevenej podlahy a stropu v bráne
 • Rok 2008

 • dokončenie zakrytia strechy novou krytinou
 • osadenie dubových okenných rámov do okien brány
 • začiatok záchranných prác na III. bráne – odstraňovanie sutiny z interiéru
 • murovanie kavern a deštrukcií v základoch na vybraných miestach hradu
 • zrealizovanie výstavy o hrade v Krupine
 • Rok 2009

 • osadenie okien na II. bráne
 • osadenie informačných panelov na hrade a vyznačenie prístupového chodníka
 • práce na záchrane III. brány:
  • domurovanie prerazenej klenby vstupnej chodby
   domurovanie výpadkov muriva
   začatie čistiacich prác pri odstraňovaní sutiny zo vstupnej chodby a interiéru pivnice brány
   izolácia klenby pred zrážkovou vodou
 • záchrana okenného záklenku bašty pri západnom paláci
 • Rok 2010

 • domurovanie troch strielní na bastióne
 • úprava terénu v priestore bastiónu odstránením suťových kužeľov
 • domurovanie nárožia hlavnej veže
 • vykosenie hradu
 • zhotovili sa skládky kameňa, ktoré slúžia zároveň ako úkryty pre plazy
 • Rok 2011

 • rekonštrukcia klenieb na dvoch strielňach v opevnení
 • prešpárovanie 15m úseku opevnenia
 • zamurovanie 3m vysokej kaverny v exteriérovom základe vonkajšej hradby
 • zamurovanie okennej zárubne s mrežou v prístavbe II. vstupnej brány
 • rekonštrukcia sedílií v prejazde II. brány
 • úprava chodníkov na hrade
 • kosenie hradu
 • oprava prístupovej cesty k hradu

  Rok 2012

 • rekonštrukcia klenieb na dvoch strielňach vo východnom opevnení
 • rekoštrukcia dvoch strieľní v budove čeľadníka
 • zamurovanie veľkej kaverny vo východnej časti štítového múru
 • zamurovanie kaverny v exteriéri západnej hradby (styk hradby s baštou)
 • úprava terénu za informačnými panelmi
 • vyrovnanie a rozšírenie chodníku na hornom hrade popri východnom paláci
 • kosenie hradu
 • zamurovali sme drevené konzoly v 3. bráne, aby slúžili na uchytenie strechy
 • spolupodieľali sme sa na stavbe strechy na 3. bráne (projekt, rezivo, práce...)
 • Rok 2013

 • rekonštrukcia tehlovej klenby dverí v interiéri 3. brány
 • rekoštrukcia nárožia budovy v hradnom jadre
 • doplnenie malty v nádvornej stene východného paláca
 • domurovanie chýbajúceho líca múru za 4. bránou
 • úprava a vybudovanie nových chodníkov
 • zhotovenie nového zábradlia na vstupnom moste
 • kosenie hradu
 • zhotovenie 1/3 stropov a provizórne zastrešenie prístavby 2. brány
 • spolupodieľali sme sa na archeologickom výskume 3. brány
 • Rok 2014

 • záchranné práce na objekte sýpky, vrámci ktorých sa domurovali diery v murivách, zrekonštruovali trámové kapsy a okenné záklenky, osadila pultová strieška nad pivničkou a doplnila malta v klenbe pivničky
 • doplnila sa malta v časti západného opevnenia
 • dokončilo sa zastropenie a provizórne zastrešenie prístavby 2. vstupnej brány
 • vykosil sa hrad
 • spolupodieľali sme sa na pokračovaní archeologického výskumu v priestore 3. vstupnej brány
 • zrealizovali sme už v poradí tretí medzinárodný tábor
 • Stav brány pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii

  Stav nádvorí na začiatku a teraz

  Kresali sme kamenné kvádre do nárožia

  Murovanie a odkrytie pôvodnej dlažby

  Spôsob ochrany pôvodnej dlažby

  Čistenie III. brány

  Murovanie a záchrana III. brány

  Stav jednej stieľne na bastióne pred a po rekonštrukcii

  Stav "výhliadky" na bastióne pred a po rekonštrukcii

  Stav nárožia hlavnej veže pred a po rekonštrukcii

  Úprava chodníka na hrade a rekonštrukcia zaklenutia strieľne v opevnení

  Prešpárovanie 15m úseku hradby, zamurovanie kaverny v základe z exteriéru a rekonštrukcia sedílií v prejazde II. vstupnej brány

  Zrekonštruovaná strieľňa v čeľadníku a zamurované drevené konzoly na uchytenie strechy

  Zamurovaná kaverna v štítovej hradbe a zastrešenie 3. brány

  Nové zábradlie na moste a nový chodník do hradného jadra

  Zamurovávanie diery v nároží a omietanie interiéru brány

  Vyzbierali sme odpadky v doline pod hradom a spravili časť stropov v prístavbe 2. brány

  Nové schody v prístavbe 2. brány a nová podlaha v poschodí s provizórnou strechou

  Doplnenie malty v klenbe sýpky a čistenie vstupnej chodby do podzemia 3. brány

  Provizórne zastrešenie prístavby 2. brány a pultové zastrešenie pivničky v sýpke

  Porovnanie jedného z okien v sýpke pred a po rekonštrukcii