Ako venovať 2% z daní.

Naše združenie je registrované za príjemcu 2% z daní fyzických a právnických osôb. Pokiaľ vás zaujala naša činnosť a chcete podporiť naše aktivity vedúce k propagácii a záchrane hradu Čabraď, môžete tak urobiť poukázaním 2% z odvedených daní.
Termíny a vzory tlačív nájdete na stránkach, ktoré sa venujú tejto problematike. Nájdete tam aj množstvo informácií a odpovedí na otázky. WWW.ROZHODNI.SK

Potrebné údaje na vyplnenie tlačív: (nech vás nepletie zmena sídla!, sme to stále my...)

presný názov: Združenie RONDEL
adresa: Železná Breznica 144, 962 34 Tŕnie
IČO: 378 17 116
č.účtu: 460 25 19/5200 ,OTP Banka a.s. Banská Bystrica

Prípadne si môžete stiahnuť už vyplnené tlačivo (zamestnanci, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ), doplniť svoje údaje a výšku 2% (prípadne 3% tí, ktorí majú od nás potvrdenie o odpracovaní aspoň 40 hodín) podľa potvrdenia od zamestnávateľa a doručiť ho na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.
VYHLÁSENIE - stiahni tu.
Zamestnanci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie, nájdu príslušnú kolónku v samotnom priznaní a musia ju vyplniť tam...

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus sa vyplňuje v eurách.

Náš zámer na najbližšie obdobie...(19,5 Mb)

Projekt na rok 2012

Zámer obnovy sýpky v roku 2014 (1,5Mb)

Zámer obnovy severného paláca v roku 2015 (1,2Mb)


Aby ste si mohli urobiť predstavu, na čo boli použité financie z predchádzajúceho obdobia, uvedieme tu už zrealizované projekty a tiež pripravované, či rozpracované plány.

Z 2% za rok 2003 bolo zrealizované:
Nákup materiálu na provizórne zakrytie otvorenej strany strechy na 2. bráne, kde sa bude pripájať zastrešenie prístavby.
Nákup krovinorezu, pomocou ktorého bude jednoduchšia a hlavne účinnejšia údržba objektu, nebude dochádzať k rozsiahlemu zarastaniu hradu, vďaka čomu bude prístupnejší pre návštevníkov.
Vydanie skladačky s názvom Sprievodca po hrade, kde sú pre návštevníka k dispozícii informácie o histórii hradu, fotografie, pôdorys s popisom pre lepšiu orientáciu, údaje o združení a pod. Postupne skladačku distribuujeme po okolí (k dispozícii už je v kaštieli vo Sv. Antone, na Zvolenskom zámku, v informačnej kancelárii, v obci Č. Vrbovok...)
Platili sa výdavky spojené s pátraním po materiáloch uložených v rôznych archívoch. Vďaka tomu vieme, že existovali na Čabradi neďaleko od seba hrady dva, istý čas dokonca súbežne – o tejto skutočnosti sa doteraz vôbec nevedelo.

Z 2% za rok 2004 bolo zrealizované:
Nákup kvalitného fotoaparátu, určeného na dokumentáciu hradu, archeologických nálezov a pod.
Zhotovenie a vydanie flashovej prezentácie hradu a okolia, ktorá je na CD nosiči a pútavou formou propaguje hrad, jeho okolie a aj problematiku ochrany prírody. Je určená návštevníkom hradu ako suvenír, prípadne zaujímavý darček, náučná pomôcka a pod. Postupne ju chceme doplniť o jazykovú mutáciu Anglickú, Maďarskú a Francúzsku.
Z týchto financií ešte budeme realizovať:
Nákup materiálu potrebného na opravu II. vstupnej brány (vápno, krytina a pod.)
Nákup náradia, benzínu do krovinorezu aby ste mali vykosené chodníky po hrade.

Z 2% za rok 2005 bolo zrealizované:
Nákup izolačnej fólie do zásypu pri bráne, aby nedochádzalo k zamáčaniu základov brány, nakúpilo sa náradie potrebné na práce na hrade (8m dlhý rebrík - pomocou ktorého sme osádzali dažďové žľaby, opravili strechu a pomôže pri konzervácii hradu, kúpili sa dva fúriky, izolácia na južnú stranu strechy a pod).
Vydali sme maďarskú mutáciu multimediálnej prezentácie. Obe verzie sa doplnili o aktuálne informácie, fotky, videá.
Preskúmali sme a zdokumentovali spoločne s partnermi z Prahy - CMA skupiny na výskum historického podzemia skryté zákutia našej vlasti - staré banské diela v Ľubietovej a podzemie Krupiny, Čabrade. Boli v pláne ešte ďalšie výskumy v okolí hradu, ale žiaľ, pre poruchu na vozidle sa prieskum presunul na budúci rok.
Vytvorili sme nové počítačové rekonštrukcie hradu, pričom sme ich poskytli do tlače - kniha Kamenný strážcovia 2, venujúca sa hradom stredného a východného Slovenska už je v predaji.
Prispeli sme a podporili vydanie knihy Kamenná žena od Petra Urbana, v ktorej sú zozbierané a pútavo podané povesti, príbehy a báje z Krupinskej planiny. Vrelo odporúčame na prečítanie, prípadne ako darček...

Z 2% za rok 2006 bolo zrealizované:

- riešenie sutiny v okolí II. vstupnej brány (jej zníženie a úprava, izolácia)
- zakúpili sa dve stavebné kladky, ktoré boli potrebné na dopravu materiálu na poschodie brány - pomohli pri ochrane pôvodnej tehlovej dlažby, ktorá sa zasypala vrstvou piesku, na ktorú sa položí drevená podlaha.
- výmena krytiny na tejto bráne, pretože po útoku vandalov a veternej smršte bola strecha vážne poškodená (Na nákup novej krytiny išla prevažná časť prostriedkov vrámci spolufinancovania grantu. Ako vyzerá nová strecha si môžete pozrieť vo fotogalérii)
- výroba dubových okenných rámov na II. vstupnú bránu (budú osadené do leta 2008)
- zakúpila sa a na hrade osadila 1 000 litrová nádrž na zber dažďovej vody, potrebnej na murárske práce
- samozrejmá je aj každoročná údržba chodníkov a kosenie nádvorí, aby sa návštevníci mohli nerušene pohybovať po hrade.
- a množstvo inej väčšej či menšej práce, ktorú veľakrát na prvý pohľad ani nevidno...

Z 2% za rok 2007 bolo zrealizované:

- zakrytie zvyšku strechy (napojenie na prístavbu zo západnej strany), na ktorej pokrytie už nestačili financie v minulom roku
- pokračovalo sa v obnove vstupnej brány, položila sa drevená podlaha,
- zhotovila sa železná mreža a okenica na severnom okne brány (kvôli vandalom),
- zhotovili sa okná na bráne,
- zakúpilo sa potrebné náradie a stavebný materiál a začalo s murovaním statických porúch (kavern) po hrade.
- začalo sa s odstraňovaním sutiny z III. brány (príprava na izoláciu klenby v roku 2009),
- zakúpila sa motorová píla - vďaka nej sa jednoduchšie budú zhotovovať potrebné konštrukcie na hrade (rebríky, zábradlia, latrína, bednenia klenieb, krov a pod.)
- zrealizovala sa výstava v Krupine, kde sa prezentovali všetky práce vykonané na hrade, hrad samotný a aj naše združenie. Výstava mala veľký ohlas.
- pokryli sa náklady na získanie historickým materiálov z archívov u nás a aj v zahraničí - podarilo sa tak doplniť históriu hradu o ďaľšie nové poznatky.
- priebežne sa kosili nádvoria a chodníky po hrade, aby bol hrad stále prístupný návštevníkom.

Z 2% za rok 2008 bolo v roku 2009 zrealizované:

- zachránila sa klenba strieľne na bašte západného paláca,
- zhotovenie informačného panelu na hrade (osadíme ho teraz na jar),
- vyčistila a domurovala deštrukcia klenby podzemnej chodby III. brány,
- zaizolovali sme klenbu III. brány, aby cez ňu nepresakovala voda do pivnice,
- domurovali pár kavern ohrozujúcich statiku hradu,
- nákúpili potrebné náradiae a stavebný materiál,
- podporili sme vydanie publikácie "Zlatá kniha Hontu", ktorá vyjde v marci 2010
- zrealizovali osadenie druhej zbernej nádrže na dažďovú vodu, aby bolo s čím murovať,
- kosili a čistili hrad od náletovej vegetácie, vytvárali liahniská a zimoviská pre plazy

Z 2% za rok 2009 bolo v roku 2010 zrealizované:

- spolufinancoval sa grant, s ktorým sa realizovali záchranné práce
- domurovali sa tri strieľne (klenby a steny) na bastióne horného hradu
- domurovala sa veľká kaverna v nároží hlavnej veže (žiaľ následná prietrž mračien zničila túto prácu)
- realizovali sa menšie opravy poškodených múrov
- vykosil sa hrad od náletovej zelene
- z nakoseného krovia a zozbieraných kameňov sa zrealizovali úkryty pre plazy
- vytlačenie informačných materiálov a plagátov, ktoré sú umiestnené na infopanely na hradnom nádvorí
- zakúpil sa prostriedok na dopravu materálu na hrad, nakoľko po prietrži mračien je stav cesty veľmi zlý
- zakúpil sa materiál a náradie potrebné na hrade

Z 2% za rok 2010 bolo v roku 2011 zrealizované:

- spolufinancoval sa grant, ktorý žiadala obec a z ktorého sa dal vypracovať statický posudok a stavebno-historický prieskum III. brány
- zrekonštruovali sa dve strieľne vo vonkajšom opevnení
- domurovala sa veľká kaverna v exteriéri západnej hradby
- doplnila sa malta v špárach 15m úseku hradieb
- upravili sa chodníky na hrade
- zacelili sa najväčšie diery v prístupovej ceste na hrad
- upravil sa interiér II. vstupnej brány
- odstraňovalo sa náletové krovie a burina z hradu
- zakúpil sa ďalší krovinorez

Z 2% za rok 2011 bolo v roku 2012 zrealizované:

- prispeli sme na realizáciu pultového zastrešenia III. brány
- pred zastrešením sa na bráne realizovali prípravné práce - osadili konzoly na kotvenie strechy a domurovala jedna kaverna
- spolufinancoval sa projekt murovania horúcou maltou, v rámci ktorého sa zrekonštruovali tri strieľne a zamurovali tri kaverny v murivách opevnenia
- omietla sa časť interiéru II. brány
- zhotovili sa a osadili dvere a okenné zárubne na prístavbe II. brány
- osadil sa nový zachytávač dažďovej vody s pevnou strechou
- upravil sa 10m úsek chodníka v hradnom jadre
- odstraňovalo sa náletové krovie a burina z hradu
- dokúpilo sa chýbajúce náradie a materiál potrený na realizáciu prác
- zrealizoval sa medzinárodný tábor na hrade v spolupráci s INEX-om

Z 2% za rok 2012 bolo v roku 2013 zrealizované:

- obnova a rekonštrukcia vybraných častí hradu - domurovalo sa rozpadnuté nárožie budovy v hradnom jadre
- doplnila sa chýbajúca malta v škárach nádvornej steny východného paláca, vďaka čomu sa murivo spevnilo
- domurovala sa časť chýbajúceho líca múru nachádzajúceho sa za 4. bránou, popod ktorý vedie nový chodník
- čiastočne sa spevnil nábeh klenby na južnom pilieri západného portálu 3. brány
- zrekonštruovala sa tehlová klenby otvoru v interiéri 3. brány
- omietla sa južná stena v interiéri 2. brány
- zhotovil sa nový chodník do hradného jadra, ktorý bude slúžiť ako náhrada za vstup do hradu zo severu, keď sa bude rekonštruovať objekt severného paláca
- rozšíril sa chodník pri 2. bašte
- prekopal sa priechod 4. bránou, aby návštevníci nemuseli preliezať múr
- zhotovilo sa nové zábradlie na vstupnom moste do hradu, nakoľko staré bolo už úplne zhité
- celoročne sa odstraňovala náletová vegetácia z hradu, vďaka čomu sa podarilo urobiť digitálny model hradu
- zrealizovala sa 1/3 stropov s provizórnym zastrešením v prístavbe 2. brány
- zabezpečovalo sa zázemie pre prebiehajúci archeologický výskum 3. brány a následné prekrytie odkrytej architektúry, aby prečkala zimu a mohla byť v nasledujúcom roku zakonzervovaná
- prebiehal intenzívny archívny výskum, prinášajúci nové poznatky o histórii hradu
- zrealizoval sa medzinárodný 8 dňový tábor v spolupráci s Inexom

Z 2% za rok 2013 bolo v roku 2014 zrealizované:

- realizovala sa záchrana a stabilizácia objektu hradnej sýpky: domurovanie dier a klenieb strieľní, zastrešenie pivničky aby do nej nezatekalo
- zakúpilo sa rezivo na dokončenie stropu a provizórneho zastrešenia prístavby 2. vstupnej brány
- zabezpečovalo sa zázemie pre prebiehajúci archeologický výskum 3. vstupnej brány
- zrealizoval sa medzinárodný 8 dňový tábor v spolupráci s Inexom
- vykosili sa vybrané časti hradu od náletovej vegetácie, išlo hlavne o severné opevnenie a východný bok hradu - vďaka tomu sa podarilo dokončiť 3D zameriavanie hradnej ruiny
- zakúpilo sa náradie, materiál a potrebné vybavenie pre činnosť na hrade
- prebiehal intenzívny archívny výskum, prinášajúci nové poznatky o histórii hradu

Ďalej máme v pláne

- pokračovať v čistení a udržiavaní zelene v hrade,
- budovaní úkrytov a liahnisk pre plazy,
- domurovať niektoré ohrozené miesta na hrade
- domurovať nadzemnú časť chodby do podzemia III. brány,
- štúdium archívnych materiálov k histórii hradu a ich publikácia
- stabilizácia stien severného paláca
- oprava najviac poškodených častí cesty a úprava chodníkov
- pokračovanie archeologického výskumu 3. brány a pomoc pri sanácii tohto objektu
- a kopu inej práce, ktorá bude potrebná podľa aktuálneho stavu hradu a jeho potrieb

Náš zámer na najbližšie obdobie...formát pdf (19,5 Mb)...

Projekt na rok 2012

Zámer na archeologický výskum v roku 2013

Zámer obnovy sýpky v roku 2014 (1,5Mb)

Zámer obnovy severného paláca v roku 2015 (1,2Mb)


Naše ďalšie plány závisia od výšky poukázaných prostriedkov z 2%. Veríme, že ste spokojní s použitím vašich príspevkov, pochopíte našu situáciu a potreby hradu a že aj vy prispejete svojou čiastkou k záchrane a propagácii hradu, na ktorý sa dlhodobo zabúdalo.

Vopred ďakujeme za vašu ochotu a podporu našich cieľov. Veríme, že keď najbližšie prídete na hrad Čabraď, budete spokojní z jeho premeny.

Pár malých kvapiek vody urobí oceán – skúsme to aj s vašimi 2%mi